Fatimská sobota – 02. 03. 2024

Fatimská sobota – 02. 03. 2024

Fatimskú sobotu v mesiaci marec viedol maďarský protopresbyteriát. Program v bazilike začal obvyklým spôsobom, svätým ružencom. O 9:00 nasledovala modlitba tretieho času. Prednášajúci o. Jozef Vaszily sa v prednáške zameral na modlitbu a jej dôležitosť v živote kresťana.

Svätej liturgii predsedal vladyka Cyril Vasiľ, SJ. Spolu s ním slúžil aj emeritný vladyka Milan Chautur, CSsR. Vo svojej homílii sa vladyka Cyril sa zameral na slávenie zádušnej soboty. Zamýšľal sa nad naším vzťahom k nej. V dnešnú deň sa aj my modlíme za duše našich zosnulých. Táto modlitba je vyjadrením hlbokej viery vo večný život. Pre nás má  byť obnovením viery vo večný život. S týmto je spojený aj obraz večného súdu. V stredovekých bazilikách, na západných stranách, sa často zobrazoval obraz večného súdu. Sociológovia uvádzajú, že tieto mozaiky plnili aj spoločenskú úlohu. Pretože vychovávali. Pri pohľade na túto mozaiku, si každý uvedomil, že raz sa bude zodpovedať za svoje činy. Žiaden životný stav nie je istý, pokiaľ nekonám dobro. Práve tieto zobrazenia mali byť výzvou k zodpovednosti. Pamätaj na to, že máš žiť zodpovedne. Že všetky veci raz vyjdú najavo. V našej liturgii sa modlíme, aby sme dali dobrú odpoveď na prísnom Kristovom súde. To znamená, vedieť zdôvodniť náš život. Kresťan nemá mať strach zo smrti. Má žiť v presvedčení, že za svoj život je zodpovedný. Je zodpovedný pred svojimi blížnymi, ale aj pred Bohom. Po zaámbonnej modlitbe nasledoval moleben Presvätej Bohorodičky a modlitba k blaženému hieromučeníkovi Metodovi Dominikovi Trčkovi.

V závere svätej liturgie zaspievali prítomní Večnú pamiatku všetkým zosnulým. Svojím spevom svätú liturgiu doprevádzal Zbor sv. Jozefa.

Príhovor vl. C. Vasiľa:

Zatvoriť menu