obrazok-588

 

Vznik Speváckeho zboru sv. Jozefa pri Kláštore redemptoristov v Michalovciach

S myšlienkou založenia chrámového speváckeho zboru prišiel v roku 1995 duchovný otec Jozef Jurčenko, ktorý začal s náborom nadšencov spevu za aktívnej pomoci prvej dirigentky p. Marcely Zorvanovej. Po svojom kreovaní sa zbor zameriaval predovšetkým na osvojenie si liturgických skladieb byzantského obradu a ich kvalitnú interpretáciu. O dva roky neskôr, keď dirigentskú taktovku prevzala p. Ivana Soljaniková, zbor začal postupne rozširovať svoj repertoár o duchovné piesne významných svetových skladateľov /Rachmaninov, Gvozdeckij, Čajkovskij a iných/.

Za krátky čas pôsobila vo funkcii dirigentky p.  Marcela Lemešová. Počas 21 rokov jestvovania zboru sa v ňom predstavilo viac ako 60 spevákov, ktorí úspešne reprezentovali Gréckokatolícku cirkev i mesto Michalovce na mnohých cirkevno-spoločenských podujatiach doma i v zahraničí. Všetky významné udalosti zo života zboru sú zaznamenané v kronike, ktorú takmer 20 rokov písal jeho člen MUDr. Juraj Duda.

Historické míľniky účinkovania zboru

apríl 1995 – založenie speváckeho zboru

jún 1997 – prvá zahraničná cesta na Zakarpatskú Ukrajinu sa uskutočnila na pozvanie o.Petra Krinického, kde zbor odovzdal finančný dar na misie a sprevádzal liturgické slávenie v dedine Usť-Čorna

júl 1998 – zbor sa zúčastnil na posviacke základného kameňa nového chrámu v mestečku Korolevo na Ukrajine

november 1999 – účasť na IX. ročníku Medzinárodného festivalu duchovných piesní byzantského obradu v Košiciach

jún 2000 – zbor spieval archijerejskú sv. liturgiu, celebrovanú vladykom Milanom Chauturom,  ktorú v priamom prenose odvysielala Slovenská televízia

november 2001 – účasť na slávnostných sv. liturgiách v Ríme počas beatifikácie o. vladyku P. P. Gojdiča a o. M. D. Trčku a púť do rodiska blahoslaveného Metoda do Frydlandu  nad Ostravici

marec 2002 – slávenie fatimskej soboty v Chráme Zoslania Svätého Ducha v Michalovciach za účasti apoštolského nuncia Mons. Henryka Nowackého

december 2003 – vystúpenie na XII. ročníku Festivalu duchovných piesní v Prešove

jún 2004 – zbor doprevádzal svojím spevom arcipastiersku sv. liturgiu celebrovanú Jozefom kardinálom Tomkom

august 2005 – zbor sa zúčastnil na posviacke nového kláštora otcov redemptoristov v Starej Ľubovni

november 2006 – pri príležitosti 5-teho výročia beatifikácie o. M.D. Trčku sa náš zbor zúčastnil Stropkovského Metodovho memoriálu

máj 2007 – zbor spieval archijerejskú sv. liturgiu, ktorú slúžili otcovia biskupi Ján Babjak a Milan Chautur pri príležítosti konania V. valného zhromaždenia Spolku sv. Cyrila a Metoda

december 2009 – v predvianočnom období návšteva obce Rakovec nad Ondavou a liturgia v miestnom chráme

august 2010 – sprevádzanie odpustovej slávnosti bl. o. M.D. Trčku v Chráme Zoslania Svätého Ducha v Michalovciach

máj 2012 – účasť na púti gréckokatolíkov na starobylý Velehrad a spievanie archijerejskej liturgie so stropkovským zborom

jún 2013 – pútnický zájazd do Litmanovej so slávením sv. liturgie na hore Zvir

máj 2014 – zbor navštívil rodisko sv. Jána Pavla II. Wadovice, Kalváriu Zabrzydowsku a v Bazilike Božieho milosrdenstva v Krakove doprevádzal archijerejskú sv. liturgiu konanú pri príležitosti púte gréckokatolíkov do tejto svätyne

september 2015 – zbor uskutočnil duchovnú púť do Medžugoria, kde počas omše spieval liturgické piesne byzantského obradu. Na spiatočnej ceste navštívil chorvátske mestá Vukovar  a Petrovec, kde pre svojich krajanov pripravil Mariansku akadémiu a odspieval dve liturgie v miestnych chrámoch

semtember 2016 – v mimoriadnom Roku Božieho milosrdenstva zbor uskutočnil ďakovnú púť do Talianska a navštívil mestá Padova, Rím, Asisi,  Rimini. Počas 8-dňovej cesty sa členovia zboru stretli s vladykom Cyrilom Vasiľom, s ktorým slávili sv. liturgiu pri hrobe  sv. Petra v suteréne baziliky. Zúčastnili sa tiež audiencie so Svätým Otcom – pápežom  Františkom a prezreli si mnohé pamätihodnosti Večného mesta.

img_7521

Zatvoriť menu