Každého 25. v mesiaci sa modlíme za uzdravenie duše i tela pri relikviách bl. Metoda v bazilike redemptoristov v Michalovciach.


Program:IMG_5385

9.00 – Moleben k bl. Metodovi, počas ktorého sú čítané poďakovania a prosby

9.30 – Sv. liturgia, po nej modlitba o uzdravenie tela a duše

17.20 – Moleben k bl. Metodovi, počas ktorého sú čítané poďakovania a prosby

18.00 – Sv. liturgia, po nej modlitba o uzdravenie tela a duše

V prípade, že 25. v mesiaci pripadne na nedeľu a tiež 25. 12., dopoludňajší program sa nekoná. Popoludňajší program zostáva nezmenený aj vtedy, keď 25. v mesiaci pripadne na nedeľu.

K dispozícii sú aj kňazi, ktorí vysluhujú sviatosť zmierenia.

Výnimkou, kedy sa 25. nekonajú modlitby o uzdravenia je mesiac august, počas ktorého sa modlitby o uzdravenia presúvajú na odpustovú slávnosť v sobotu večer.

Zatvoriť menu