Každého 25. v mesiaci sa modlíme za uzdravenie duše i tela pri relikviách bl. Metoda v bazilike redemptoristov v Michalovciach.


Program:IMG_5385

9.00 – Moleben k bl. Metodovi, počas ktorého sú čítané poďakovania a prosby

9.30 – Sv. liturgia, po nej modlitba o uzdravenie tela a duše

16.30 – Sv. ruženec

17.20 – Moleben k bl. Metodovi, počas ktorého sú čítané poďakovania a prosby

18.00 – Sv. liturgia, po nej modlitba o uzdravenie tela a duše

V prípade, že 25. v mesiaci pripadne na nedeľu, alebo prikázaný sviatok, dopoludňajší program sa ruší. Popoludňajší program zostáva aj keď 25. v mesiaci pripadne na nedeľu. Večernú sv. liturgiu v tento deň celebruje a káže na nej pozvaný hosť. K dispozícii sú aj kňazi, ktorí vysluhujú sviatosť zmierenia.

Výnimkou, kedy sa 25. nekonajú modlitby o uzdravenia je mesiac august, počas ktorého sa modlitby o uzdravenia presúvajú na odpustovú slávnosť.

Zatvoriť menu