Liturgia sv. Jakuba

Liturgia sv. Jakuba

Liturgia svätého Jakuba, patrí k najstarobylejší liturgiám cirkvi a jej slávenie sa odvoláva na najstaršie dejiny kresťanstva. Obrazne by sa dalo povedať, že počas nej sa veriaci akoby vracali do Večeradla, kde sa po nanebovstúpení Ježiša Krista stretávali apoštoli a neskôr aj prvé spoločenstvá kresťanov. Autorom tejto starobylej liturgie je podľa tradície svätý apoštol Jakub mladší, Pánov brat, prvý biskup a predstavený cirkevného spoločenstva v Jeruzaleme.

Štruktúra liturgie sa mierne líši od nám známych liturgií konštantínopolskej tradície (liturgia sv. Jána Zlatoústeho alebo liturgia sv. Bazila Veľkého). Liturgia katechumenov (liturgia Slova) prebieha v priestore pred ikonostasom viac-menej v strede chrámovej lode, kde je umiestnený ambón – pult pre knihu Evanjelia, knihu Apoštolár a knihu prorockých čítaní. Tu sa počas liturgie Slova sústreďujú kňazi a diakoni. Čítania sú zoradené z hľadiska dejín spásy. Číta sa text zo Starého zákona, Evanjelium a potom čítanie z apoštolských listov.

Po čítaniach nasleduje homília, ktorú prednáša biskup sediac na stolci na vyvýšenom mieste. Liturgia veriacich alebo liturgia Eucharistie prebieha na prestole za ikonostasom, avšak pôvodná prax aj túto časť bohoslužby umiestňuje doprostred chrámu. Liturgia sv. Jakuba zdôrazňuje sa jednoduchosť, počúvanie Božieho slova, spoločenstvo veriacich so svojim pastierom a duchovná skúsenosť Božej dobroty cez Eucharistiu.

 

Zatvoriť menu