Odpustová slávanosť ASR 2022

Počas víkendu 08. – 09. 10. 2022 sa v Michalovciach v bazilike minor uskutočnil tradičný odpust Arcibratstva svätého ruženca. Slávnosť sa začala modlitbou posvätného ruženca. O 17.00 sme sa za doprovodu chrámového zboru sv. Jozefa pomodlili veľkú večiereň z lítiou. Viedol ju o. Jozef Troja CSsR spolu s o. diakonom Rastislavom Vargom. Archijerejskú svätú liturgiu spolu s niekoľkými kňazmi slávil vladyka Milan Chautur CSsR. Vladyka Milan v homílii pripomenul, že existuje “reťaz”, ktorou sa dá spútať zlý duch dnešných čias. Tou reťazou je svätý ruženec. Panna Mária je jediným človekom, ktorý premohol diabla svojou pokorou a nepoškvrneným počatím. Po svätej liturgii nasledovala panychida za všetkých zomrelých členov arcibratstva.

         Nedeľný program sa začal utierňou o 07.00, ktorú viedol o. Jaroslav Štelbaský CSsR, predstavený michalovského domu. Po utierni nasledovala svätá liturgia, ktorú spolu s vladykom Milanom Chauturom CSsR a diakonom Rastislavom Vargom slávil o. Jozef Troja CSsR, ktorý mal aj homíliu. V nej o. Jozef pripomenul, že svätý ruženec nás vovádza do života Krista, ktorý stojí v centre tejto modlitby. Vovádza nás do života Márie, ktorá otvára a uzatvára ružencové tajomstva. Svätý ruženec nám dáva možnosť zastaviť sa a vpustiť do svojho života trochu ticha a nielen hluk sveta. O 09.30 sa veriaci pomodlili slávnostný svätý ruženec, po ktorom nasledovala archijerejská svätá liturgia, ktorú z niekoľkými kňazmi slávil vladyka Cyril Vasiľ SJ, košický eparchiálny biskup. Vladyka Cyril v homílii, na základe evanjelia o vzkriesení naimského mládenca pripomenul prítomným, že aj toto evanjelium môžeme spojiť z mariánskom tématikou. Na jednej strane matka, ktorá plače a na druhej strane Ježiš, ktorý vracia život človeku. Mnohí vidia v tejto plačúcej matke aj inú matku – Máriu, ktorá sa mnoho ráz prejavuje ako slziaca Matka. Jej slzy znamenajú smútok nad duchovnou smrťou jej detí. Je tu aj Ježiš, ktorý hovorí: Neplač. Akoby sme každým naším Raduj sa…chceli spôsobovať radosť a dôveru voči  našej Matke. Táto jednoduchá modlitba ruženca je vyjadrením našej lásky voči našej matke Márii. Svätá liturgia sa ukončila mírovaním.

Príhovor vl. M. Chautura:

 

Príhovor vl. C. Vasiľa:

 

Zatvoriť menu