Odpustová slávnosť Arcibratstva sv. ruženca

V dňoch 12. – 13. 10. 2019 sa v bazilike Zoslania Sv. Ducha konala odpustová slávnosť Arcibratstva svätého ruženca (ASR). V sobotu začal program o 15.30 modlitbou rozjímavého posvätného ruženca, ktorý viedla pani Anna Malíková, dlhoročná kantorka v chráme, ktorej z predmodlievaním pomáhali aj niektorí veriaci. Po ruženci nasledovala katechéza, ktorú mal o. Jozef Paraska CSsR, hlavný zodpovedný za celé spoločenstvo ASR. V katechéze o. Jozef pripomenul, že ruženec má aj v dnešnej dobe veľký význam, pretože sa vyvíjal pod vplyvom Sv. Ducha. Je to modlitba určená na to, aby prinášala ovocie svätosti. Ruženec nestratil nič zo svojej sviežosti, lebo je vo svojej podstate zameraný na Krista a je súhrnom evanjelia. Prostredníctvom modlitby svätého ruženca dostávame mnohé milosti. Niektorí pápeži charakterizovali ruženec ako modlitbu za pokoj, ktorá veľmi podporuje jednotu v rodinách. Ruženec ukazuje, aká veľká je starostlivosť Bohorodičky o jej deti. Pri modlitbe posvätného ruženca sa akoby vyžadovala zahĺbenosť, aby sme sa zjednotili s tou, ktorá bola plne zjednotená s Ježišom Kristom. Cez ruženec si doslova sprítomňujeme to, čo pre nás Boh spravil pred vyše dvetisic rokmi. Po katechéze nasledovala Veľká večiereň, ktorú viedol o. Jaroslav Štelbaský CSsR, predstavený michalovského kláštora. Od 18.00 sa slávila archijerejskú svätá liturgia, ktorej hlavným celebrantom a kazateľom bol košický eparcha. Liturgia bola vysielaná Rádiom Lumen a spevom ju doprevádzal zbor sv. Jozefa, ktorý pôsobi pri michalovskom kláštore. Po skončení liturgie nasledoval Akatist k presvätej Bohorodičke a panychída za zomrelých členov ASR.

         Nedeľný program sme začali modlitbou utierne o 7.00 a po nej bola svätá liturgia v cirkevnoslovanskom jazyku, ktorú slávil o. Jozef Toja CSsR. O 9.30 nasledoval Moleben k presvätej Bohorodičke a modlitba posvätného ruženca. O 10.30 bola slávená sv. liturgia, ktorej hlavným celebrantom bol o. Metod Marcel Lukačík CSsR, viceprovinciálny predstavený. Ako kazateľa sme tentokrát pozvali Fr. Damiána Juraja Mačuru OP, provinciála dominikánov na Slovensku. Fr. Damián v homílii všetkým pripomenul, že modlitba nie je zbytočná, že to nie je stráta času. Upozornil tiež na to, že neexistuje nevyslyšaná modlitba. Boh vždy modlitbu vypočuje, ale nie vždy urobí tak ako chceme my. Boh ma vlastné riešenia. V samotnom závere sv. liturgie bolo ešte myrovanie.

o. Jozef Troja, CSsR

Príhovor gr. kat. košického eparchu: 

 

Príhovor fr. Damiána Juraja Mačuru, OP:

 

Zatvoriť menu