Bohozjavenie – Fatimská sobota

Tohtoročný sviatok Kristovho krstu v Jordáne – Bohozjavenie, pripadol zároveň na prvú januárovú sobotu, počas ktorej sa v bazilike minor v Michalovciach slávila okrem ranných  svätých liturgií aj fatimská, archijerejská liturgia o 11:00, ktorú slúžil vladyka Milan Chautur, CSsR. Tento krát to bolo bez obvyklého poriadku ruženca, katechézy a modlitby tretieho času. Ďalšou nevšednou častou liturgie bola obmena trojsvätej piesne svätý bože na „ktorí ste v Krista pokrstení, Krista ste si obliekli“, ktorá pripadá na tento sviatok. Vladyka Milan v kázni poukázal na dôležitosť týchto dvoch sviatkov, ktoré sme prežili v priebehu týchto dvoch týždňov, na ich celosvetovú univerzálnosť a význam. Ježiš sa narodil na tejto zemi, aby spasil človeka, pretože človek sa sám nespasí, Božia milosť je k spáse nevyhnutná. Avšak dokáže Boha zjavovať skrze seba, cez svoj príklad tomuto svetu, pretože krstom sa stal Božím dieťaťom aj pri jeho krste zaznelo Ty si môj milovaný syn / dcéra. Kristus sa nechal pokrstiť človekom, aby ukázal dôležitosť človeka v diele vykúpenia. Rodičia majú byť príkladom pre svoje detí, kňazi pre veriacich, predstavitelia spoločenského a politického života pre svojich spoluobčanov. Beda, ak niektorí z nich túto svoju povinnosť ľahostajne zanedbáva alebo ukazuje zlý vzor.

Na záver liturgie vladyka Milan posvätil vodu spolu s prítomnými kňazmi, pokropil ňou prítomný ľud a chrám. Slávnosť bola ukončená vo fatimskom duchu, molebenom k Bohorodičke, počas ktorého veriaci pristupovali k myrovaniu a naberali si svätenú vodu, ktorú si brali do svojich domovov.

Richard Fučko

Príhovor vl. Milana Chautura CSsR

Zatvoriť menu