Svätá Zem

Svätá Zem

V dňoch 14.3. až 21.3.2017 sa osem členov zboru sv. Jozefa pri Bazilike minor v Michalovciach pod vedením dirigentky MUDr. Márie Gofusovej zúčastnilo púte do Sv. Zeme. Púť bola už od začiatku výnimočná tým, že sme boli súčasťou viac ako 250-členného spoločenstva a sprevádzali sme nášho gréckokatolíckeho eparchu Milana Chautura CSsR.  Pútnici  boli rozdelení do 5 skupín – autobusov. Dostalo sa nám milosti cestovať a modliť sa s vladykom Milanom. Našu skupinu sprevádzal ICLic. Mgr. Miroslav Labač, ktorý je vyčlenený na pastoráciu pútnikov. Otec Miroslav nás každý deň prekvapil zaujímavými informáciami a dobrou náladou. So slovenskou vlajkou nad hlavou a heslom: „autobus č.2“ zvolával svoju posádku, aby sa nikto nestratil. Spoločným programom všetkých pútnikov bola každodenná sv. liturgia s vladykom Milanom a ostatnými duchovnými otcami. Aj keď v malom počte, o to horlivejšie sme prezentovali naše liturgické spevy. Naša pani dirigentka našla dokonca posily – speváčky medzi pútničkami, jednou z nich bola rehoľná sestra Serafína, ktorá sa ujala striedavo basového i tenorového partu.

Počas púte sme navštívili všetky významné miesta spojené s narodením, životom aj smrťou Ježiša Krista. V Betleheme sme si bozkom uctili miesto narodenia nášho Pána a v kaplnke pri bazilike Božieho narodenia zaznela koleda. Videli sme Jaskyňu mlieka i Pole pastierov. Cestovali sme do rodiska sv. Jána Krstiteľa a na miesto stretnutia Panny Márie so sv. Alžbetou. Z každého kúska zeme a z každej skaly na nás dýchali biblické dejiny. Presunom do Nazaretu sme si pripomenuli prvé zázraky, ktoré vykonal Boží Syn. V Galilejskej bazilike Zvestovania si prítomní manželia obnovili manželské sľuby. Slávili sme liturgiu v Tabghe – na mieste zázračného rozmnoženia chlebov a rýb, boli sme v chráme Primátu sv. Petra a vystúpili na horu Blahoslavenstiev. Obdivovali sme Kafarnaum – dom sv. Petra, kde Ježiš prežil 3 roky a učil svojich učeníkov. Nezabudnuteľným zážitkom ostane aj plavba po Genezaretskom jazere na 3 lodiach so slovenskými zástavami, kde okrem modlitby a rozjímania sme si aj veselo zaspievali i zatancovali. Pri jazere sme využili možnosť ochutnať  miestnu špecialitu – tradičnú rybu sv. Petra. V nedeľu ráno nás taxíky vyviezli na horu Tábor, kde sa v bazilike Premenenia Pána slávila sv. liturgia. Ďalším programom bola prehliadka Betánie – miesto Lazárovho vzkriesenia, návšteva Jericha a prechod Júdskou púšťou s úžasnými pohľadmi.  Bonusom bola  2 hodinová zastávka pri Mŕtvom mori, kde sa odvážni pútnici natreli bahnom a okúpali v extrémne slanej vode.

Po návrate do Jeruzalema sme pokračovali v našej púti prehliadkou kostola Pater Noster – tu sa rozliehal starosloviensky Otče náš. Navštívili sme kostol Dominus Flevis, miesto kde Pán Ježiš zaplakal nad Jeruzalemom. Prešli sme Olivovou horou, po ktorej kráčali učeníci s Ježišom na kvetnú nedeľu.  Obdivovali sme krásu Getsemanskej záhrady, videli miesto poslednej večere – Večeradlo a v bazilike Agónie sme  s pokorou slávili sv. liturgiu. V chráme Galicantum sme počúvali o tom, ako Peter zaprel Ježiša a kde bol väznený. Výnimočným zážitkom bola Krížová cesta rušnými uličkami mesta. V bazilike Božieho hrobu na Golgote sme si osobne bozkom uctili miesto Kristovej smrti aj prázdny hrob, pred ktorým sme zaspievali oslavné Christos voskrese! V pondelkovom programe bola zahrnutá prehliadka gréckokat. eparchiálneho chrámu a slávnostná sv. liturgia na hore Sion v bazilike Usnutia Bohorodičky -tu sme predniesli spevy k Matke Božej.

Je ešte veľa miest a pamiatok, ktoré sme videli, mohli sa ich dotýkať  a s úctou sa pred nimi skloniť, ako Chrám hrobu Panny Márie, Kostol sv. Jozefa, Múr nárekov, Cezáriu prímorskú, Jeruzalemský archeologický park, Hajfa, prekrásne záhrady…

Možnosť putovať po Sv. Zemi spolu s našim preosvieteným vladykom Milanom Chauturom bolo pre všetkých zúčastnených členov zboru sv. Jozefa neopakovateľným a duchovným bohatstvom na celý život!

MV

 

Zatvoriť menu