Odpustová slávnosť ZSD 2021

Z príležitosti sviatku Zostúpenia Svätého Ducha sa 23. mája 2021 uskutočnila eparchiálna odpustová slávnosť v Bazilike minor v Michalovciach. Aj napriek stále trvajúcim protiepidemologickým opatreniam, sa mohol uskutočniť odpust s plným liturgickým programom, hoci s obmedzeným počtom veriacich. Odpustová slávnosť sa začala v sobotu večer modlitbou sv. ruženca, pokračovala veľkou večierňou, ktorú slávil miestny predstavený kláštora redemptoristov, otec Jaroslav Štelbaský. Po večierni nasledovala archijerejská sv. liturgia, ktorú slávil vladyka Marián Andrej Pacák CSsR. V kázni vysvetlil význam sviatku Turíc a dar Svätého Ducha na základe židovských sviatkov Paschy a Päťdesiatnice. Okrem redemptoristov boli na sv. liturgii prítomní protosynkel košickej eparchie otec Jaroslav Lajčiak a otec Jozef Lukáč z Topoľan. V nedeľu sme začali sviatočnou utierňou, po nej nasledovala staroslovienska sv. liturgia a Akatist k Svätému Duchu. Slávnosť vyvrcholila archijerejskou sv. liturgiou, ktorú slávil znova  vladyka Marián Andrej Pacák CSsR a kázal vladyka Cyril Vasiľ. V kázni poukázal na reálnu potrebu byť otvorený a naladený na Svätého Ducha, aby nás mohol úplne preniknúť a posväcovať. Slávnosť sa ukončila mirovaním. Počas odpustových slávení slúžili a pomáhali bohoslovci košickej eparchie. Pred odpustovou slávnosťou redemptoristi z michalovského kláštora viedli niekoľkodňovú duchovnú obnovu. Obidva odpustové dni skrášlil naše liturgické slávenia svojím spevom Zbor sv. Jozefa pod taktovkou pani dirigentky MUDr. Márie Gofusovej.

Príhovor vl. Mariána Andreja Pacáka (sobota):

 

Príhovor vl. Cyrila Vasiľa (nedeľa):

 

Zatvoriť menu