Predvečer Zoslania Sv. Ducha 2024

Predvečer Zoslania Sv. Ducha 2024

Predvečer sviatku Zoslania svätého Ducha sa veriaci stretli na spoločnom slávení svätej liturgie, ktorej predsedali vladyka Cyril Vasiľ, SJ a vladyka  Milan Chautur CSsR. Svätá liturgia bola slávená za účasti veľkého počtu kňazov a veriacich. 

Vladyka Cyril sa počas kázne zameral na potrebu deeskalácie života v našej spoločnosti. Z človeka vychádza to, čo do seba nasáva. Tým čím sýtiš svoju dušu, to zo seba potom aj vydávaš. Skutky tela sú výsledkom dedičného a osobného hriechu. Ide o zvyknutie si na zlo, teda neresťou. Neresť sa vyvažuje čnosťou – spontánnym konaním dobra. Zároveň je to aj výsledkom zámerného cvičenia sa. Toto všetko začína v našich rodinách, čo cvičíme, alebo čo zanedbávame. Táto schopnosť cnosti je ovocím Svätého Ducha. Pri boji so zlom existujú jednotlivé fázy. Je potrebné ho poznať, označiť ho, nazvať, uvedomiť si  a zbaviť sa ho – odpustením a láskou. Nemôžem dovoliť zlu pokračovať vo mojom živote. Taký je aj príklad mučeníkov, ktorí dokážu obrátiť aj tých, ktorí konajú zlo. Boh nechce trestať, ale chce obrátiť. A tí čo sú s ním vyprosujú dary a ovocie ducha (láska, radosť, pokoj, trpezlivosť, dobrota, vernosť, miernosť, zdržanlivosť) pre tých ktorí konajú zlo. Práve o tomto je deeslakácia spoločenského napätia. Potrebné je hlavne hlboké uzdravenie nášho vnútra. Zamerajme sa na osobné a rodinné vzťahy, susedské vzťahy a tu skúmajme či spĺňame žiadosti tela, alebo či sme otvorení na prijatie ovocia Ducha. Prosme, aby sme v našich životoch dokázali prijať a následne šíriť práve ovocie Svätého Ducha.

V závere liturgie sa prítomným prihovoril o. Miroslav Bujdoš, CSsR, ktorý im poprial nový závan svätého Ducha. Nech sa v nich rodí nový pokoj, nová nádej. Večerný program ďalej pokračoval slávením Akatistu k sv. Duchu.

Príhovor vl. Cyrila Vasiľa:

 

Zatvoriť menu