Odpustová slávnosť ZSD 2024

Odpustová slávnosť ZSD 2024

Chrámový sviatok Zoslania Svätého Ducha sa začal modlitbou Akatistu k sv. Duchu, po ktorej nasledovala slávnostná svätá liturgia. Hlavným slúžiteľom bol vladyka Cyril Vasiľ, SJ.

Veriacim sa počas kázne prihovoril vladyka Milan Chautur, CSsR. Vo svojej homílii povedal: „Slovo je nositeľom pravdy. Len človek to slovo musí správne pochopiť. Slovo ešte nie je to čo spôsobuje správne chápanie. Dnes rodičia vysvetľujú a učia svoje deti, ale častokrát tomu nerozumejú. Učitelia vysvetľujú mnohé veci, a predsa mnohé deti nechápu, kňazi zdôrazňujú mnohé pravdy, ale nemá to žiaden efekt. Aby slovo zapustilo v ľudskom živote korene potrebuje živnú pôdu. A tú vytvára milosť Svätého Ducha. Žijeme v dobe, ktorá sa stáva nezrozumiteľnou. Naše srdce je otupené množstvom informácii, udalostí a zahltené všetkými informáciami, že ich vnútorne neviem správne stráviť. Tu je potrebná moc Sväté Ducha, ktorý roznieti poznanie a chápanie v srdciach ľudí. Stádovistosť neprislúcha človeku, ktorý má vlastný rozum a vlastnú vôľu. K pravde musíme dospieť tak, ako apoštoli. Aj pre nás je potrebné stiahnuť sa do ticha modlitby. Do ticha kde budeme počuť Boží hlas a do ticha, kde Svätý Duch môže naplniť naše srdcia novým poznaním. Je pre nás dôležité nedať sa strhnúť s davom, ale modliť sa. V tichu dozrievajú najvážnejšie skutočnosti, v tichu pracuje naše srdce a náš dych, v tichu dozrievajú veľkí ľudia. Máme byť veľkými pred Bohom, ktorý nás chce odmeniť životom šťastia naveky.

V závere svätej liturgie viceprovinciál o. Miroslav Bujdoš, CSsR poprial prítomným dar múdrosti pre tých, ktorí vysvetľujú ako i dar múdrosti pre tých ktorí majú pochopiť. Celú slávnosť svojim spevom doprevádzal zbor sv. Jozefa.

Príhovor vl. Milana Chautura:

Zatvoriť menu