Sviatky Bohozjavenia Pána

Každoročne, 6. januára slávi Gréckokatolícka cirkev sviatok Sväté Bohozjavenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista. Veriaci v chráme vyspevujú tropár: „Pri Tvojom krste v Jordáne, zjavila sa, Pane, poklonyhodná Trojica, Otcov hlas Ti vydal svedectvo, nazval Ťa svojím milovaným Synom, aj Svätý Duch v podobe holubice potvrdil pravdivosť týchto slov, … .“

Špecifikum tohto sviatku je veľké svätenie vody (tzv. jordánske), ktoré v Bazilike Minor redemptoristi slávili už v podvečer 5. januára, po večierni s liturgiou Bazila Veľkého. Hlavným celebrantom bol vladyka Milan Chautur CSsR. Vo svojej homílii zdôraznil: „Za sv. Jánom už pred tisícročiami prichádzali  na krst rozliční ľudia, no mnohí nie preto, aby sa kajali, lež aby sa ukázali a uspokojili si vedomie tým, že sa nechali od sv. Jána pokrstiť. Vonkajší akt považovali za dostačujúci, ako aj dnes mnohí, ktorí sa navonok hlásia k náboženstvu, ale vnútorne prežívajú svoj život rovnako, ako novodobí pohania.“

Spoločne, celá komunita po slávení v Bazilike sa presunula do kláštornej kaplnky, kde pokračovala obradom posviacky kláštorných izieb a miestností. Po posviacke si komunita redemptoristov sadla k večernému sviatočnému stolu na tzv. druhú svätú večeru. Nasledujúci deň – 6. januára (piatok) v Bazilike Minor bol klasický „nedeľný“ liturgický program, ktorý sa začal utierňou a pokračoval jednotlivými svätými liturgiami s myrovaním.

o. Miroslav Bujdoš

 

Príhovor vl. M. Chautura:

 

Zatvoriť menu