Odpustová slávnosť ZSD 2020

 V posledný májový víkend sa našej Bazilike minor uskutočnila Eparchiálna odpustová slávnosť Zostúpenia Svätého Ducha. Kvôli hygienickym opatreniam spôsobeným pandémiou COVID 19 sa celé odpustové dvojdnie konalo s obmedzeným počtom veriacich a kňazov. Celý program bol však vysielaný v priamom prenose TV Logos a TV Zemplín. Sobotnú večeru liturgiu sprostredkovalo aj rádio Lumen.

Odpustový program začal v sobotu večer modlitbou posvätného ruženca a pokračoval veľkou večierňou s lítiou – požehnaním chlebov, pšenice, vína a oleja. Po večierni v sprievode z kláštora vošla do chrámu procesia biskupov a kňazov s asistenciou, čím začala archijerejská svätá liturgia. V úvode svätej liturgie sa prvýkrát po päťdesiatich dňoch celé zhromaždenie na kolenách pomodlilo k Svätému Duchu úvodnú modlitbu všetkých byzantských bohoslužieb: “Kráľu nebeský.” Vo svojej kázni vladyka Cyril Vasiľ SJ, apoštolský administrátor Košickej eparchie „sede plena“, sledoval vytváranie spoločenstva Cirkvi a jej verejné účinkovanie v čase Zostúpenia Svätého Ducha. Vychádzajúc zo Skutkov apoštolov poukázal na údiv ba až pohoršenie, ktoré spôsobili apoštoli o deviatej hodine ráno. Kvôli tomu, že boli plní Svätého Ducha, niektorí ich odsúdili ako pijanov a bláznov, no iní žasli a na ich kázanie sa obrátili. Už prvotná cirkev bola skúšaná a zastrašovaná najprv výsmechom, potom výsluchmi a vyhrážkami, tvrdými slovami a zákazmi a nakoniec aj kameňovaním a mučením. O týchto skúškach kresťania vedeli a vedia od Ježiša Krista, pretože sám potvrdzuje, že sluha nie je väčší ako pán. A tieto skúšky zažíva Cirkev aj dnes vo forme výsmechu a hanobenia. Sobotný odpustový program zakončila modlitba Akatistu k Svätému Duchu.

Nedeľný program začal sviatočnou utierňou, po ktorej nasledovala cirkevnoslovanská sv. liturgia slúžená archimandritom Jaroslavom Lajčiakom, protosynkelom Košickej eparchie. Protosynkel vo svojej kázni vyzval veriacich k tomu, aby boli hrdí na svoju gréckokatolícku cirkev, ktorá je tiež spoločenstvom zrodeným a pôsobiacim zo Svätého Ducha. Odpustová slávnosť v bazilike vyvrcholila nedeľnou archijerejskou svätou liturgiou, ktorú opäť slúžili obidvaja košickí gréckokatolícki biskupi. V kázni sa prítomným veriacim i divákom pri televíznych obrazovkách prihovoril vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparchiálny biskup. Vychádzal z tajomstva sviatku Zostúpenia, ktoré do apoštolov vlialo silu Ducha – z ustráchaných a smutných apoštolov sa po zotrvaní na modlitbách a lámaní chleba stali nebojácni rečníci, ktorí už nehovorili zo svojej svetskej múdrosti, ale ohlasovali Krista, Božiu moc a Božiu múdrosť. Povzbudil veriacich k modlitbe k Svätému Duchu a opätovnému prichádzaniu do chrámov najmä v čase neistoty, ktorú prináša dnešná doba. Za príklad im dal blažených hieromučeníkov Pavla a Vasiľa i redemptoristu Metoda Dominika Trčku, ktorí nasledovali Ježiša až do konca.

Archijerejské sväté liturgie počas obidvoch dní svojim spevom doprevádzal Chrámový zbor sv. Jozefa pod vedením dirigentky MUDr. Márie Gofusovej.

Popoludní sa v bazilike zišli mladí Košickej eparchie na formačnom stretnutí s názvom Zjednotení. Stretli sa, aby sa zjednotili a zišli podobne ako apoštoli vo večeradle a modlili sa za Cirkev – za jej predstavených i za seba, ako súčasť jej mystického Tela. Stretnutie začali adoráciou, po ktorej nasledovala krátka katechéza a spoločný čas v malých skupinkách.

Odpustová slávnosť i stretnutie mladých vyvrcholilo modlitbou večierne, ktorá okrem stálych častí a prosieb obsahovala tri obsiahle a bohaté modlitby k Svätému Duchu a osobitné prosby.

Richard Fučko

Sobota (sv. liturgia o 18:00) – vl. Cyril Vasiľ:

 

Nedeľa (sv. liturgia o 8:00) – o. Jaroslav Lajčak:

 

Nedeľa (sv. liturgia o 10:00) – vl. Milan Chautur:

 

Zatvoriť menu