Fatimská sobota v decembri 2019

Mariánski pútnici sa stretli v bazilike minor v Michalovciach pri ikone Matky Ustavičnej Pomoci spolu so svojím eparchom. Po modlitbe ruženca a tretieho času nasledovala katechéza o neďalekom pútnickom mieste – o Příbramskej Svatej Hore v Čechách, juhozápadne od Prahy. Katechézy sa ujal otec Jaroslav Štelbaský CSsR, rektor michalovského kláštora redemptoristov. Predstavil prítomným históriu pútnického miesta – sošku v kaplnke vyrezal sám pražský biskup Arnošt z Pardubíc, podľa vzoru Kladskej madony. Svätú horu získali do správy jezuiti, po ich zrušení ju do správy prebrala Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa. Ako prvé pútnické miesto na území Rakúsko-Uhorska bolo povýšené na status baziliky minor pápežom Piom X.

Počas malého vchodu, procesie s evanjeliárom, bol Rastislav Varga, stály diakon Košickej eparchie, bývajúci v Michalovciach povýšený na protodiakona, prvého medzi diakonmi. Zaznelo axios, je hodný, a bol mu daný nový orár, ktorý sa líši od tých, ktorí nosia diakoni. Tento titul mu bol daný za jeho dlhoročnú diakonskú službu na slávnostiach po celej eparchii. Zároveň mu bola zverená starosť o liturgický priebeh, dôstojné a správne liturgické slávenie slávností.

Vo svojej kázni sa košický eparcha venoval aj nešťastným udalostiam, ktoré sa stali v Prešove – výbuch plynu v bytovke a mnohé rodiny bez strechy nad hlavou v tomto predvianočnom čase. Povzbudil k štedrosti a solidárnosti, pomoci blížnym okolo seba a skutočnému prežívaniu sviatkov Narodenia, nie len ich komerčnej verzii.

Na záver fatimskej soboty, po Molebene k presvätej Bohorodičky a modlitbe k blaženému Metodovi Trčkovi nasledovalo krátke pásmo Dobrej noviny, ktoré si pripravili deti zo Sečoviec. Vladyka požehnal detí Dobrej noviny a povzbudil všetkých veriacich, aby otvorili svoje domovy deťom ohlasujúcim Kristovo narodenie, a zároveň aj svoje srdcia deťom Afriky, ku ktorým daná finančná zbierka smeruje.

 

Zatvoriť menu