Odpustová slávnosť ASR

Aj tento rok sa členovia Arcibratstva sv. ruženca stretli v bazilike Zoslania Sv. Ducha v Michalovciach, aby slávili svoju odpustovú slávnosť. Odpust sa začal svätým ružencom, ktorý sa pomodlili veriaci v bazilike. Po ruženci o 16.00 sa začala katechéza, v ktorej o. Tomáš Smoleňák CSsR vysvetlil niektoré zásady modlitby posvätného ruženca. Tieto zásady sú síce ľuďom jasné, ale často na ne pri modlitbe zabúdajú. Napríklad to, že hoci je ruženec mariánskou modlitbou, predsa v ňom rozjímame predovšetkým o tajomstve života, smrti a vzkriesenia Ježiša Krista. Po tejto katechéze nasledovala veľká večiereň s lítiou a po nej o 18.00 sme slávili svätú liturgiu. Kazateľom na tejto sv. liturgii bol páter Reginald Slavkovský OP, ktorý v homílii hovoril o svojej osobnej skúsenosti z modlitbou svätého ruženca. Povzbudzoval veriacich, že tak ako pre neho, tak aj pre všetkých môže byť ruženec modlitbou posily a útechy. Táto sv. liturgia bola vysielaná aj prostredníctvom Rádia Lumen. Po svätej liturgii nasledoval Akatist k presvätej Bohorodičke, ktorý viedol o. Miroslav Bujdoš CSsR. Večerný odpustový program sme ukončili panychídou za všetkých zomrelých členov Arcibratstva.

Nedeľný odpustový program sme začali utierňou o 07.00, ktorú sa spolu s veriacimi pomodlil o. Tomáš Smoleňák CSsR. Po utierni nasledovala sv. liturgia, ktorú slávil o. Miroslav Medviď CSsR, pôsobiaci v Koroleve na Ukrajine. O. Miroslav veriacim hovoril o sile a moci Božieho slova, ktoré má moc v každej chvíli potešiť utrápených a posilniť padajúcich. Ruženec vidí ako prostriedok ochrany, cez modlitbu ktorého si Mária chráni svoje deti. Po sv. liturgii nasledoval moleben k presvätej Bohorodičke a po nej modlitba slávnostného svätého ruženca. O 10.30 sme spolu s veriacimi slávili archijerejskú sv. liturgiu, ktorej hlavným slúžiteľom bol vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparchiálny biskup. Vladyka povzbudil veriacich k ešte horlivejšej modlitbe svätého ruženca. Vyzval veriacich aby sa ruženec stal modlitbou rodiny, hlavne v tomto čase, keď prebieha boj o jednotu a hodnotu rodiny.

 

 

Zatvoriť menu