50. výročie obnovenia Gréckokatolíckej cirkvi

Presne pred 68 rokmi, 28. apríla 1950, bola zrušená Gréckokatolícka cirkev v bývalom Československu. O viac ako polstoročie sa v tento deň stretli gréckokatolícki veriaci v bazilike minor v Michalovciach, aby si pripomenuli nie len likvidačný Prešovský sobor, ale aj znovuzrodenie Gréckokatolíckej cirkvi, ktoré sa uskutočnilo pred 50 rokmi. Celá táto spomienka, spojená s archijerejskou svätou liturgiou a sympóziom venovaným tejto udalosti prebiehala pod záštitou Spolku sv. Cyrila a Metoda a jeho predsedu o. doc. ThDr.  Michala Hospodára PhD. Archijerejskú liturgiu slávil arcibiskup J.E.Mons. Cyril Vasiľ SJ, sekretár Kongregácie pre východne cirkvi, s vladykom Milanom Chauturom CSsR, košickým eparchom, protosynkelmi z celej metropolie a protopresbytermi košickej eparchie. Vo svojej kázni sa vladyka Cyril pokúsil o duchovnú interpretáciu samotnej spomienky – pred polstoročím  prehovoril Boží ľud, ktorí vyjadril svoju vieru, túžbu po slobode, katolíckosť, vzťah ku gréckokatolíckemu obradu, odovzdaného sv. Cyrilom a Metodom, a vernosť pápežovi. Vyzdvihol obetu nielen neznámych hrdinov doby spomedzi kňazských a rehoľných radov, ale aj obyčajných veriacich, na ktorých sa často zabúda, no práve oni vo svojich rodinách udržiavali živú vieru a tradíciu. Aj keď neboli známy ľuďom, boli známy Bohu – súčasní kresťania sú potomkovia vyznávačov a mučeníkov.  Dokázali to iba životom v láske – v Bohu, ktorý je Láska.  Vladyka Cyril svoju kázeň zakončil tematickou básňou s roku 1968 Zemplínske leto od Mikuláša Kasardu, ktorá básnickým jazykom opisovala nadšenie po Pražskej jari, počas ktorej sa znovuzrodila Gréckokatolícka cirkev. Na záver svätej liturgie vladyka Chautur poďakoval slávnostnému kazateľovi, organizátorom a všetkým prítomným, ktorých zároveň pozval na sympózium, na ktorom sa mohli dozvedieť viac aj od samotného vladyku Cyrila a ďalších pozvaných hostí z právnického prostredia. Na sympóziu vystúpila aj dcéra ThDr. Jána Murína, ktorý bol zakladateľ vtedajšej Jednoty sv. Cyrila a Metoda a počas Pražskej jari bol výkonným predsedom Akčného výboru gréckokatolíckej cirkvi. Ponúkla osobné svedectvo, príbehy a spomienky na svojho otca a na ťažkosti, ktoré sprevádzali legalizáciu gréckokatolíckej cirkvi a jej obnovu.

Richard Fučko

Príhovor arcibiskup J.E.Mons. CyrilaVasiľa SJ

 

Zatvoriť menu