Dobrá novina

V prvú decembrovú sobotu sa vladyka Milan Chautur CsSR, košický eparcha, zúčastnil na fatimskej sobote v Bazilike minor Zoslania Svätého Ducha v Michalovciach. Decembrová fatimská sobota bola výnimočná predovšetkým požehnaním a vyslaním koledníkov Dobrej noviny v závere programu. Archijerejskej liturgie sa zúčastnil aj etiópsky katolícky biskup Tesfaselassie Medhin Fessuh, adigratský eparcha, ktorý na Slovensko prišiel na pozvanie organizátora vianočnej koledníckej akcie eRka – Hnutia kresťanských spoločenstiev detí, keďže výťažok z Dobrej noviny poputuje na podporu charitatívnych projektov konajúcich sa na území eparchie tohto biskupa. Liturgiu sprevádzal zbor sv. Jozefa pod vedením dirigentky Márie Gofusovej. Úvodné modlitby programu ako ruženec a modlitbu tretieho času spolu s prednáškou viedli otcovia redemptoristi.

Vo svojej kázni vladyka Milan upriamil pozornosť veriacich na Bohorodičku, ktorá otvorila cestu do neba svojím súhlasom Kristovho príchodu na svet. Takto sa stala  vzorom dokonalého správania a jej syn Ježiš Kristus zdrojom sily pre každého, kto takto chce konať. Fatimské soboty veriacich každý mesiac upriamia na Máriu, jej život i posolstvo, ktoré dokážu život naštartovať správnym smerom. V príprave na sviatky Narodenia Pána si človek ešte viac uvedomí, že Boh preňho urobil všetko, aby bol šťastný a dosiahol spásu.

Na záver liturgie, po modlitbe molebenu k Presvätej Bohorodičke a po požehnaní Dobrej noviny oboma biskupmi, etiópsky eparcha poďakoval v mene svojej eparchie všetkým veriacim a dobrodincom, ktorý skrze Dobrú novinu neustále pomáhajú jeho eparchii, nie len kresťanom, ale všetkým ľudom, ktorí v nej žijú. Vyjadril svoju vďačnosť aj za možnosť zúčastniť sa na tejto liturgii, vidiac v nej podobnosť s liturgiou, vychádzajúcej z koptskej tradície, ktorú slávia v Adigrate. Povzbudil obyvateľov Slovenska, vidiac ho ako krajinu plnú požehnania a viery, ďakujúc svedectvu mučeníkov, najmä bl. Metodovi Dominikovi Trčkovi, pri ktorého ostatkoch v bočnom oltári baziliky mal možnosť sa pomodliť. Svoj príhovor zakončil vianočnou piesňou Sláva Bohu na výsostiach v jeho rodnom jazyku.

Richard Fučko.

Príhovor vl. Milana Chautura CSsR

Etiópsky katolícky biskup Tesfaselassie Medhin Fessuh, adigratský eparcha spieva Vianočnú pieseň Sláva Bohu na výsostiach v rodnom jazyku.

Zatvoriť menu