Posviacka kláštornej kaplnky

V rámci odpustovej slávnosti Zoslania Sv. Ducha vladyka Milan Chautur CSsR vykonal posviacku obnovenej kláštornej kaplnky. Posväcoval prestol – oltár a tiež ikonostas. Pri pomazávaní prestola mu pomáhali naši spolubratia o. Metod M. Lukačík CSsR, o. Milan Záleha CSsR a o. Jaroslav Štelbaský CSsR. Keď vladyka požehnal a posvätil oltár, nasledovalo posvätenie bohostánku a nového ikonostasu so všetkými radmi ikon. Na konci posviacky vladyka Milan poďakoval všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o obnovenie kaplnky.

Zatvoriť menu