Odpust bl. Metoda CSsR

V dňoch 27.-28. augusta 2016 sa v bazilike minor v Michalovciach konal odpust bl. Metoda Dominika Trčku. Program sa začal spoločným prechodom rehoľníkov a veriacich bránou milosrdenstva, nasledovala Veľká večiereň, Moleben s čítaním poďakovaní a prosieb o príhovor bl. Metoda. Slávnostnú archijerejskú liturgiu slávil košický eparcha vladyka Milan Chautur, kde vo svojej homílii prítomným pripomínal potrebu autorít pre súčasnú dobu. Medzi významnými hosťami v presbytériu boli poľskí redemptoristi o. dr hab. Stanisław Bafia CSsR, profesor filozofie a o. dr Marian Brudzisz  CSsR, profesor histórie, nedávny laureát akademickej ceny KUL za celoživotné dielo v poľskom Lubline. Pri liturgickom oltári sa modlil aj osobný tajomník košického eparchu a tlačový hovorca košickej eparchie ThBibLic. Róbert Jáger, PhD.. Pozvanie prijali aj bratia saleziáni pracujúci v Michalovciach, rehoľné sestry baziliánky zo Sečoviec a mnohí iní pútnici z radov kňazov a veriacich.

                V nedeľu po rannej utierni na svätej liturgii o 8.00 hodine hlavným kazateľom bol páter Martin Huk CSsR, predstavený komunity redemptoristov pri pútnickom mieste v Gaboltove. Hlavnú odpustovú svätú Liturgiu slávil  kancelár košickej eparchie PhDr. o. Marko Rozkoš, PhD., a kazateľom bol už spomínaný zaslúžilý profesor filozofie o. dr hab. Stanisław Bafia CSsR. Spoločenstvo hostí vytvorili aj sestry marianky, saleziánky, baziliánky a služobnice pracujúce v Michalovciach a v okolí.

Popoludnie patrilo zvlášť mladým rodinám s deťmi v kláštornej záhrade, kde popri detských atrakciách, siedmich stanovištiach s úlohou oboznámiť sa so siedmymi skutkami milosrdenstva sa varil guľáš a čapovala kofola. Rodinná atmosféra pri liturgických obradoch, ako aj pri osobných rozhovoroch v nedeľnom popoludní zbližovala ľudí medzi sebou navzájom a predovšetkým k Nebeskému Otcovi.

Miroslav Bujdoš CSsR

Zatvoriť menu