Fatimská sobota – boj diabla proti rodine

3. marca sa v našej bazilike minor Zoslania Sv. Ducha konala fatimská sobota. Aj napriek snehu a mrazivému počasiu sa na fatimskej sobote zúčastnilo veľa ľudí. Program slávnosti sa začal modlitbou sv. ruženca, ktorého časť sa veriaci pomodlili v maďarčine, pretože fatimskú sobotu mal na starosti maďarský protopresbyterát. Po ruženci nasledovala modlitba tretieho času a po nej prednáška, ktorá sa týkala kresťanskej rodiny. V prednáške o. Jozef Vaszily spomenul, že v dnešnej dobe potrebujeme napraviť obraz rodiny. Kresťanské manželstvo sa nedá odtrhnúť od Krista. Manželstvo spojené s Kristom nie je odkázané na život v izolovanosti, ale má byť v kontakte s inými bratmi a sestrami v Kristovi. O 9.30 nasledovala archijerejská svätá liturgia, ktorú slávil za prítomnosti iných kňazov vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha. V homílii vladyka Milan hovoril o boji za zdravý obraz rodiny. Posledný boj Zlého proti Bohu bude bojom o rodinu. Na konci svätej liturgie sa vladyka Milan spolu s prítomnými pomodlil moleben ku presvätej Bohorodičke.

 

Príhovor vl. Milana Chautura CSsR

Zatvoriť menu