Sv. liturgie

Liturgický program v bazilike Zoslania Svätého Ducha pri kláštore redemptoristov v Michalovciach:

Deň Čas   Celebruje Spovedá
Pondelok

20.11.2017

6.00

18.00

 

Sv. liturgia

Sv. liturgia

Veľká večiereň

o. Maroš

o. Jozef

o. Jozef

o. Jozef

o. Maroš

 

Utorok

21.11.2017

Vstup Bohorodičky do chrámu

6.00

8.00

18.00

 

Sv. liturgia

Sv. liturgia (CS)

Sv. liturgia

Požehnanie detí

o. Milan

o. Jozef

o. Maroš

 

o. Tomáš

o. Maroš

o. Jozef

 

Streda

22.11.2017

6.00

17:30

18.00

Sv. liturgia

Novéna k MUP

Sv. liturgia

o. Tomáš

o. Milan

o. Milan

o. Milan

 

o. Michal

Štvrtok

23.11.2017

6.00

18.00

Sv. liturgia

Sv. liturgia

o. Tomáš

o. Jozef

o. Jozef

o. Tomáš

Piatok

24.11.2017

6.00

18.00

 

Sv. liturgia

Sv. liturgia

Adorácia – mládež

o. Jozef

o. Maroš

o. Maroš

o. Maroš

o. Jozef

 

Sobota

25.11.2017

bl. Metod CSsR

9.00

9.30

 

17.00

18.00

 

Moleben k bl. Metodovi

Sv. liturgia

Modlitba o uzdravenie

Moleben k bl. Metodovi

Sv. liturgia

Modlitba o uzdravenie

o. Maroš

o. Maroš

o. Maroš

o. Tomáš

o. Ján H.

o. Milan

o. Milan, o. Michal

o. Jozef, o. Tomáš

 

o. Jozef, o. Maroš

o. Tomáš, o. Michal

 

Nedeľa

26.11.2017

Krista Kráľa

7.00

8.00

9.30

11.00

18.00

Utiereň

Sv. liturgia (CS)

Sv. liturgia (s deťmi)

Sv. liturgia

Sv. liturgia

o. Tomáš

o. Tomáš

o. Maroš

o. Milan

o. Jozef

 

o. Maroš

o. Tomáš

o. Jozef

o. Michal

vysvetlivky:

CS – sv. liturgia v cirkevnoslovanskom jazyku

s deťmi – sv. liturgia pre rodiny s deťmi

 

 

Pondelok – Piatok: 6.00 hod. a 18.00 hod.

Sobota: 7.00 hod., 18.00 hod.

Nedeľa: 7.00 hod. utiereň, 8.00 hod. (cirkevnoslovanská), 9.30 hod. (rodiny s deťmi), 11.00 hod., 18.00 hod. sv. liturgie.

V odporúčané sviatky Pána a Bohorodičky sv. liturgie: 6.00 hod., 8.00 hod. (cirkevnoslovanská), 18.00 hod.

V ostatné odporúčané sviatky sv. liturgie: 6.00 hod., 18.00 hod.

V prikázané sviatky sv. liturgie: 6.00, 8.00 hod. (cirkevnoslovanská), 18.00 hod.

Na Prvý piatok v mesiaci: 6.00 hod., 18.00 hod. Po rannej liturgii vysluhujeme  sviatosť zmierenia až do 9.00 hod.

V letnom čase, od poslednej júnovej nedele (kedy máme Breakfestival v Červenom Kláštore) až do konca augusta, v nedeľu sv. liturgie: 8.00 hod., 9.30 hod., 18.00 hod.

Pred každým cirkevným sviatkom po večernej sv. liturgii je Veľká večiereň.

Každú stredu pred sv. liturgiou je o 17.30 hod. Novéna k Matke ustavičnej pomoci.

 

Každého 25. v mesiaci o 9.00 hod. je moleben ku bl. mučeníkovi Dominikovi Metodovi Trčkovi CSsR a o 9.30 hod. je sv. liturgia, po ktorej nasleduje modlitba o uzdravenie spojená s pomazaním olejom, ktorý je posvätený relikviou bl. mučeníka Dominika Metoda Trčku CSsR. Večer program pokračuje o 17.00 hod. molebenom ku bl. mučeníkovi Dominikovi Metodovi Trčkovi CSsR. O 18.00 hod. je sv. liturgia, po ktorej nasleduje modlitba o uzdravenie s pomazaním olejom, ktorý je posvätený relikviou bl. mučeníka Dominika Metoda Trčku CSsR. (Ak pripadne 25 v mesiaci na nedeľu, dopoludňajší program sa ruší. Večerný zostáva nezmenený.)

V čase Veľkého pôstu:

– večer o 18.00 hod. v stredu a piatok slúžime Liturgiu vopred posvätených darov;

– prvý týždeň pôstu večer pred sv. liturgiou v pondelok, utorok a štvrtok slúžime Kánon Andreja Krétskeho;

– ostatné týždne Veľkého pôstu pred večernou sv. liturgiou v pondelok a štvrtok sa modlíme Veľkopôstny moleben; v utorok sa modlíme moleben k sv. Jozefovi.

– v piatok pred sv. liturgiou o 17.20 hod. sa modlíme krížovú cestu.

Sviatosť zmierenia – svätá spoveď: každý deň pred aj počas sv. liturgie. Je tiež možnosť, na požiadanie, prijať sviatosť zmierenia aj v priestoroch kláštora.

V chráme sa nachádzajú relikvie blahoslaveného mučeníka Dominika Metoda Trčku CSsR. Je možné pred relikviami sa pomodliť a napísať poďakovanie alebo prosbu, ktoré budú čítané 25. v mesiaci, počas molebenu k blahoslavenému mučeníkovi.

Predsieň chrámu je počas dňa otvorená. Vstup do chrámu je možný na požiadanie.

Vo vestibule kláštora sa nachádza historická expozícia zameraná na dejiny gréckokatolíckych redemptoristov na Slovensku.